تبلیغات
پایگاه انترنتی جهان ترفند


بله! برای یافتن اینگونه برنامه ها به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

http://www.bigblueball.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=731نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در چهارشنبه 1388/12/5 ساعت 11:09 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()


مطمئن باشید جواب این سوال خیر است. تنها راهی که امکان دارد شخصی وب کم شما را تماشا کند آنست که سیستم شما توسط  یک تروجان آلوده شده باشد. فریب کسانیکه تازه با محیط وب آشنا شده اند بسیار آسان است

اگر یک تروجان بر سیستم شما نصب شود فرد مهاجم علاوه بر اختیار گرفتن کنترول سیستم شما متوجه اجرای برنامه های دیگری همچون یاهو مسنجر و وب کم نیز می شود. اگر می خواهید مطمئن شوید که سیستم شما به یک تروجان آلوده نشده است آنرا با یک ویروس یاب مطمئین اسکن نمائید.

نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در چهارشنبه 1388/12/5 ساعت 11:06 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()

6- چرا اشتراک(  (Account من بدلیل مشکل امنیتی بسته شده است؟

در اکثر موارد پیامهای خطا مربوط به بسته شدن آی دی به آن دلیل است که شخصی سعی داشته است به آی دی شما وارد شود بدون آنکه پسورد را داشته باشد. در این روش شخص مزاحم با استفاده از برنامه های موجود و یا بصورت دستی مرتبا سعی می کند به آیدی شما وارد شود. و این کار را به دفعات فراوان تکرار می کند. پس از آن سیستم امنیت یاهو متوجه شده و آیدی شما را برای مدت 12-48 ساعت به صورت موقت قفل می کند.

مناسب ترین راه برای باز کردن آیدی در چنین شرایطی استفاده از لینک زیر می باشد.

http://login.yahoo.com/config/login

کافی است بدون هرگونه اشتباهی به آدرس بالا وارد شوید تا آیدی شما باز شود.

اگر از آیدی شما 48 ساعت گذشته است و هنوز قفل می باشد سعی کنید با مسئولان شبکه ارتباط بر قرار کنید.

cc-advoc@yahoo-inc.com

نکته دیگری که باید در رابطه با قفل شدن یک آیدی بدانید آنست که در برخی موارد هنگام استفاده از برنامه های مشابه یاهو مسنجر، اگر نام یکی از دوستانتان را از لیست خود پاک کنید این امکان هم وجود دارد که شرکت یاهو، آیدی شما را برای مدتی قفل کند.نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در چهارشنبه 1388/12/5 ساعت 07:03 ق.ظ | لینک ثابت | نظرات ()


از نسخه 5،6 و 6،0 این شرکت پیامهای آفلاین را بعد از یکبار مشاهده بصورت خودکار پاک می کند. اگر واقعا به این گزینه احتیاج دارید می توانید از نسخه های قدیمی تر یاهو مسنجر مثلا 5،5 استفاده نمائید.

برای دریافت نسخه های قدیمی تر یاهو مسنجر، به این سایت مراجعه فرمائید

http://www.freddys-utilities.co.uk/mess55.phpنوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در سه شنبه 1388/12/4 ساعت 08:50 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()

۴- چگونه می ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻮشته های قسمت Status را پاک کنم؟

  روش اول: دانلود ﻧﺮم افزار Messy Stuff 

روش دوم: با استفاده از دﺳتور regedit و تغییر کدھای ﻣﻮﺟﻮد در مسیر زﯾﺮ:   HKEY_CURRENT_USER/Software/Yahoo/Pager/profiles//Custom Msgsنوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در سه شنبه 1388/12/4 ساعت 08:46 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()

٣- چگونه می ﺗﻮاﻧﻢ شماره IP ﺧﻮد را متوجه ﺷﻮم و با آن چه می ﺗﻮان انجام داد؟

 اگر از وب کم و یا ﺑﺮﻧامه ھای جانبی ﺑﺮای دریافت و ارسال فاﯾﻞ ھا استفاده می کنید با استفاده از یک دﺳتور  داس می ﺗﻮاﻧﯿﺪ متوجه ﺷماره آی پی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ. در ویندوز ٩٨ ﺑا دﺳتور Start>Run>command.com و در  ویندوز اﯾﮑﺲ پی با دستور Start>Run>cmd در ھﺮ دو حالت در پنجره ﻣﺮﺑﻮط فرﻣان netstat را بنویسید.

 ﺑﺪﺳﺖ آوردن شماره آی پی کار چندان سختی نیست و دانستن آن نیز کمک خاصی به شما نمی کند! در  حقیقت اکثر کارﺑﺮان اینترﻧﺖ دارای آی پی های متغیر ھستند که ھﺮ روز شماره آن تغییر می کند.

نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در سه شنبه 1388/12/4 ساعت 08:39 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()

٢- با ﺑﺮنامه های ﺑﻮﺗﺮ و ﻣﺰاﺣﻢ مشکل دارم . . . چه باﯾﺪ کرد؟ 

 چندین کار معمول ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از دﺳﺖ افراد ﻣﺰاﺣﻢ وﺟﻮد دارد که شما می ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ یک را انجام دھﯿﺪ. 

الف: ﻣﻄمین ﺑاﺷﯿﺪ که در یک "اتاق جنگ" وارد ﻧشده اﯾﺪ! اﯾﻦ روم ھا در واقع محلی ھستند ﺑﺮای افرادی که  می ﺧﻮاھند ﺑﻮﺗﺮھای ﺧﻮد را آزماﯾﺶ کنند.اگر نمی ﺧﻮاھﯿﺪ قربانی اینگونه افراد باﺷﯿﺪ از وارد ﺷﺪن به اﯾﻦ  اتاقها ﺧﻮدداری کنید. 

ب: بجای اﺳتفاده از ﻧﺮم افزار معمول ﯾاھﻮ ﻣسنجر از ﺑﺮنامه Java Chat اﺳتفاده کنید. با ورود از ﻃﺮﯾﻖ ساﯾﺖ  Yahoo Chat شما می ﺗﻮاﻧﯿﺪ مطمئن باﺷﯿﺪ که ھﺮگز ﺑﻮت نخواھﯿﺪ ﺷﺪ. 

ج: از ﻧﺮم افزارھای ﺿﺪ ﺑﻮت استفاده کنید. یکی از معروفترﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧامه ھا Y! Tunnel اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑﺮنامه که کار  با آن چندان سخت ھﻢ نیست محیطی اﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷما محیاء می سازد تا ﺑﺪون نگرانی از ﺑﻮت ﺷﺪن و دیگر  ﺑﺮنامه ھای مخرب به گفتگو ﺑا دوستانتان بپردازﯾﺪ.

د: اگر شخصی ﻣﺰاﺣﻢ شما ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑا ﺑﯿان دﻻﯾﻞ منطیقی نام وی را به یاھﻮ ( (abuse@yahoo.com معرفی کنید.

ه: اگر ﺑﻼفاصله ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن به یاھﻮ ﻣسنجر ﺧﻮد، ﺑﻮت می ﺷﻮﯾﺪ و فکر می کنید کدھای ﺑﻮت در آفلاﯾﻦ  ھای شما وارد ﺷﺪه اﺳﺖ با استفاده از راھنمای Carbonize در ﺳاﯾﺖ

  http://www.carbonize.co.uk/Yahoo/boot.php

 ﻣشکل ﺧﻮد را ﺣﻞ کنید.


نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در دوشنبه 1388/12/3 ساعت 08:46 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()


  به آسانی، تنها کافیست وارد ﺳاﯾﺖ ?https://edit.yahoo.com/config/eval_forgot_pw ﺷﻮﯾﺪ و پسورد ﺟﺪﯾﺪ  ﺧﻮد را درﺧﻮاﺳﺖ کنید. اگر اﻃﻼعات ﻣﻮرد نیاز اﯾﻦ ﺻفحه را نمی داﻧﯿﺪ اﺣتیاج به ﺗماس مستقیم ﺑا مسئولین  ساﯾﺖ Yahoo ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮای دریافت کمک می ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آنها ایمیل ارسال کنید ویا با آدرسهای ذیل ارتباط بر قرار نمایید.

  messenger-abuse@yahoo-inc.com و یا sg-mail@yahoo-inc.com و منتظر پاسخ آنها باﺷﯿﺪ.  ھمچنین اﻣﮑان تماس تلفنی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد،

 تلفن : ٣٣٠٠-٧٣١-٤٠٨-١ 

 فاکﺲ : ٣٣٠١-٣٤٩-٤٠٨-١ 

 فاکﺲ : ٧٨٤٧-٤٦٩-٨٨٧-١


نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در یکشنبه 1388/12/2 ساعت 10:51 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()
 
Powered By MihanBlog - Designing & Supporting Tools By WebGozar