تبلیغات
پایگاه انترنتی جهان ترفند - ١- چگونه می ﺗﻮاﻧﻢ پسورد ﺧﻮد را در ﺻﻮرت فراﻣﻮش کردن و یا دزدیده ﺷﺪن مجددآ دریافت ﻧماﯾﻢ؟


  به آسانی، تنها کافیست وارد ﺳاﯾﺖ ?https://edit.yahoo.com/config/eval_forgot_pw ﺷﻮﯾﺪ و پسورد ﺟﺪﯾﺪ  ﺧﻮد را درﺧﻮاﺳﺖ کنید. اگر اﻃﻼعات ﻣﻮرد نیاز اﯾﻦ ﺻفحه را نمی داﻧﯿﺪ اﺣتیاج به ﺗماس مستقیم ﺑا مسئولین  ساﯾﺖ Yahoo ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮای دریافت کمک می ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آنها ایمیل ارسال کنید ویا با آدرسهای ذیل ارتباط بر قرار نمایید.

  messenger-abuse@yahoo-inc.com و یا sg-mail@yahoo-inc.com و منتظر پاسخ آنها باﺷﯿﺪ.  ھمچنین اﻣﮑان تماس تلفنی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد،

 تلفن : ٣٣٠٠-٧٣١-٤٠٨-١ 

 فاکﺲ : ٣٣٠١-٣٤٩-٤٠٨-١ 

 فاکﺲ : ٧٨٤٧-٤٦٩-٨٨٧-١


نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در یکشنبه 1388/12/2 ساعت 10:51 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()
 
Powered By MihanBlog - Designing & Supporting Tools By WebGozar