تبلیغات
پایگاه انترنتی جهان ترفند - ٢- با ﺑﺮنامه های ﺑﻮﺗﺮ و ﻣﺰاﺣﻢ مشکل دارم . . . چه باﯾﺪ کرد؟

٢- با ﺑﺮنامه های ﺑﻮﺗﺮ و ﻣﺰاﺣﻢ مشکل دارم . . . چه باﯾﺪ کرد؟ 

 چندین کار معمول ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از دﺳﺖ افراد ﻣﺰاﺣﻢ وﺟﻮد دارد که شما می ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ یک را انجام دھﯿﺪ. 

الف: ﻣﻄمین ﺑاﺷﯿﺪ که در یک "اتاق جنگ" وارد ﻧشده اﯾﺪ! اﯾﻦ روم ھا در واقع محلی ھستند ﺑﺮای افرادی که  می ﺧﻮاھند ﺑﻮﺗﺮھای ﺧﻮد را آزماﯾﺶ کنند.اگر نمی ﺧﻮاھﯿﺪ قربانی اینگونه افراد باﺷﯿﺪ از وارد ﺷﺪن به اﯾﻦ  اتاقها ﺧﻮدداری کنید. 

ب: بجای اﺳتفاده از ﻧﺮم افزار معمول ﯾاھﻮ ﻣسنجر از ﺑﺮنامه Java Chat اﺳتفاده کنید. با ورود از ﻃﺮﯾﻖ ساﯾﺖ  Yahoo Chat شما می ﺗﻮاﻧﯿﺪ مطمئن باﺷﯿﺪ که ھﺮگز ﺑﻮت نخواھﯿﺪ ﺷﺪ. 

ج: از ﻧﺮم افزارھای ﺿﺪ ﺑﻮت استفاده کنید. یکی از معروفترﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧامه ھا Y! Tunnel اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑﺮنامه که کار  با آن چندان سخت ھﻢ نیست محیطی اﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷما محیاء می سازد تا ﺑﺪون نگرانی از ﺑﻮت ﺷﺪن و دیگر  ﺑﺮنامه ھای مخرب به گفتگو ﺑا دوستانتان بپردازﯾﺪ.

د: اگر شخصی ﻣﺰاﺣﻢ شما ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑا ﺑﯿان دﻻﯾﻞ منطیقی نام وی را به یاھﻮ ( (abuse@yahoo.com معرفی کنید.

ه: اگر ﺑﻼفاصله ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن به یاھﻮ ﻣسنجر ﺧﻮد، ﺑﻮت می ﺷﻮﯾﺪ و فکر می کنید کدھای ﺑﻮت در آفلاﯾﻦ  ھای شما وارد ﺷﺪه اﺳﺖ با استفاده از راھنمای Carbonize در ﺳاﯾﺖ

  http://www.carbonize.co.uk/Yahoo/boot.php

 ﻣشکل ﺧﻮد را ﺣﻞ کنید.


نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در دوشنبه 1388/12/3 ساعت 08:46 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()
 
Powered By MihanBlog - Designing & Supporting Tools By WebGozar